Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

Het FSU stopt per 1 januari 2018 maar de dienstverlening gaat door! 

>> Lees meer…


Het FSU draagt zichzelf ten grave. 


Advies en Steun 


. Schuldhulpverlening
. Regelingen 2017-2018
. Agenda

Het zijn situaties waarin u misschien behoefte hebt aan solidaire steun en een goed advies.
Het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU en de aangesloten organisaties kunnen u deze steun geven. U kunt een spreekuur bij u in de buurt bezoeken. Hier kunt u terecht met uw vragen en problemen. Als u dat wilt kunt u ook thuis bezocht worden.
Met begrijpelijke informatie en praktische tips willen we u zo goed mogelijk voorbereiden op uw contacten met instanties als de sociale dienst en het UWV. Ook tijdens en na deze contacten kunt u rekenen op onze steun. 

Het FSU wil voorkomen dat u van het kastje naar de muur gestuurd wordt. Voor advies en steun moet u bij één adres terecht kunnen!
Het FSU heeft daarom op veel plaatsen in Friesland één loket van belangenbehartigers ontwikkeld: de Steunpunten Uitkeringsgerechtigden, Gehandicapten en Minima. In deze regionale Steunpunten werken allerlei belangenorganisaties nauw samen, vooral in een gezamenlijk spreekuur. Het gaat dan om organisaties als vakbonden, ouderenbonden, gehandicapten-organisaties, belangengroepen van werklozen, diaconieën van de kerken en Vluchtelingenwerk.

Het spreekuur is een eerste opvang voor burgers die ruggesteun willen bij hun contacten met de (uitkerings)instanties. De Steunpunten zorgen er ook voor dat de gezamenlijke spreekuren knelpunten doorspelen naar de cliëntenraden. De cliëntenraden zijn hierdoor in staat om het beleid steeds te toetsen aan de hand van de praktijk van alledag en verbeteringen af te spreken. 

Het FSU is een onafhankelijk provinciaal samenwerkingsverband dat  belangenorganisaties uit Friesland bundelt. De  lokale spreekuren worden verzorgd door vrijwilligers van de belangenorganisaties. Deze spreekuurhouders weten – vaak door  eigen ondervinding - hoe u zich voelt en wat u te wachten staat. Ook zijn zij op de hoogte van allerlei regelingen en rechten. Aan de spreekuurhulp zijn geen kosten verbonden.

Er zijn spreekuren verspreid over heel Fryslân: b.v. in Akkrum, Buitenpost, Drachten, Dokkum, Franeker, Gorredijk, Harlingen, Haulerwijk, Heerenveen, Joure, Leeuwarden, Lemmer, Makkinga, Oosterwolde, St. Annaparochie, Sneek, Stiens, Surhuisterveen, Terschelling en Ureterp.

 Het FSU geeft gratis advies, informatie en ondersteuning. Hulp bij o.a. uitkering, schuld, budgettering, armoede, bijstand en bezwaar of beroep bij keuringen in Fryslân.